Asistenta pakalpojums pašvaldībā

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:

  • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
  • Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā””


Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:

  • darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ;
  • izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ;
  • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
  • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu:
  • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un nokļūtu atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā;
  • ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemtu šo institūciju pakalpojumus un nokļūtu atpakaļ;
  • iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;

 
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Vairāk informācijas