Krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem

Krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem pieejami 15 dažādi pakalpojumu veidi

Lai atbalstītu krīzes situācijā nonākušos Ventspils pilsētas iedzīvotājus, kad nepieciešama sociālā palīdzība, Ventspils pašvaldība papildus 42 sociālo pabalstu veidiem piedāvā arī 15 sociālo pakalpojumu veidus.

Ventspils pilsētas pašvaldības piedāvātie sociālie pakalpojumi pieejami Ventspils pilsētā deklarētajām mazaizsargātajām personu grupām, piemēram, senioriem, invalīdiem, ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un citām personu grupām. Lielākā daļa no piedāvātajiem pakalpojumiem tiek piešķirta neizvērtējot personas vai ģimenes materiālo stāvokli.

Lai saņemtu sev nepieciešamo sociālo pakalpojumu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, iedzīvotāji vēršas gan pēc pašu vēlēšanās, gan arī sociālo darbinieku motivēti.

Ventspilī deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri nokļuvuši krīzes situācijā, pieejami šādi sociālo pakalpojumu veidi:
1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem;
5. pakalpojums “drošības poga”;
6. naktspatversmes pakalpojums;
7. dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem;
8. specializētā autotransporta pakalpojums;
9. ģimenes asistenta pakalpojums;
10. asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti;
11. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
12. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
13. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām;
14. “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte;
15. aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.

2019. gada budžetā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem paredzēti līdzekļi vairāk kā 1,5 milj. eiro apmērā.

Iegūt papildus informāciju par visiem Ventspils pilsētā pieejamajiem atbalsta un pabalstu veidiem var Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un dienesta filiālē Talsu ielā 39, kā arī Iedzīvotāju informācijas centrā Tārgales ielā 4 (Pārventas bibliotēkas 1.stāvā).

Informācijas avots