Ventspils pilsētas pašvaldība informē par atlaidēm pilsētas sabiedriskajā transportā

Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus braukšanas maksas atvieglojumus piešķir plašam iedzīvotāju lokam – pensionāriem, bērniem, skolēniem un studentiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, personām ar invaliditāti un citām personu grupām.

Lai netiktu paaugstināta maksa par braukšanu pilsētas maršrutu autobusos, pašvaldība ik gadu šim mērķim piešķir dotāciju. Kopumā 2019. gadā pašvaldības budžetā braukšanas maksas atvieglojumiem paredzēti vairāk kā 73 000 EUR .

Noteiktās braukšanas maksas atlaides tiek piemērotas, iegādājoties braukšanas kartes, braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Aicinām Ventspils iedzīvotājus iepazīties ar pašvaldības nodrošinātajiem atvieglojumiem pilsētas sabiedriskā maršruta autobusos:
Atlaide / Saņēmēji
1. 100%
     • Pirmskolas vecuma bērni vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot);
     • Vidusskolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta un mācību iestāde atrodas pretējos Ventas upes krastos;
     • Personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.
2. 90%
     • Ventspils pilsētā deklarēti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē;
     • Nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši III grupas invalīdi, kuri ir vecāki par 80 gadiem un, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 299,00 EUR;
     • Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 6 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, vai arī līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē.
3. 75%
     • Bērni un jaunieši, kuri ir deklarēti Ventspils pilsētā un, kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē - klātienē.
4. 50%
     • Pilsētā deklarēti studenti, kuru augstākās izglītības iestāde atrodas Ventspilī.
     • Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem, līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē.
     • Nestrādājoši pensionāri un III grupas invalīdi, kuru pensijas apjoms nepārsniedz 299,00 EUR mēnesī;
     • Darbspējas vecumā esošas nestrādājošas politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
5. Pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 4 - 7 gadiem (ieskaitot) par biļeti maksā 0,07 EUR.

Saskaņā ar Ventspils domes pārvaldes struktūru, Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas darbojas atbilstoši sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniedz Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39 vai interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv, vai sociālajā tīklā „facebook”.

Informāvijas avots