Akcijas pret mobingu laikā sniedz gandrīz 300 konsultācijas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās informatīvās akcijas “Es izvēlos runāt!” laikā atbildēts uz 471 zvanu un sniegtas 281 psiholoģiskas konsultācijas. Akcija notika no 19. līdz 25. martam, tās mērķis bija sniegt atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu, un palīdzēt tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tika sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā arī nepieciešamā informācija.

81% gadījumu palīdzība tika sniegta bērniem (229 zvani), bet 19 % gadījumu – pieaugušajiem. Pēc palīdzības vērsās arī divi speciālisti (skolas sociālais pedagogs un psihologs), lai konsultētos konkrētu gadījumu risināšanā saistībā ar vardarbību skolā. Akcijas laikā Uzticības tālruņa 116111 speciālisti pieņēma 3 dienesta ziņojumus, bet nedēļas laikā pēc akcijas noslēguma – vēl 7 dienesta ziņojumus. Trīs no tiem skāra bērnu tiesību pārkāpumus izglītības iestādēs, bet pārējie – pārkāpumus ģimenē.

Būtiskākās tēmas, par ko akcijas laikā psihologi konsultēja zvanītājus, bija ieilguši gadījumi izglītības iestādē, kad bērni izturas viens pret otru vardarbīgi un pazemojoši – šajos gadījumos lielākoties zvanīja vecāki, kuri paši ir gatavi iesaistīties un risināt situāciju, kā arī vardarbība pret bērnu no pedagoga puses. Tāpat arī saņemti zvani no pašiem bērniem, kuri kļuvuši par mobinga upuriem, vēl citos zvanos stāstīts par bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenē – bērni tiek pamesti novārtā, pret viņiem vērsta fiziska vai emocionāla vardarbība, ģimenē ir vecāku atkarības problēmas utt. Zvanījuši arī vairāki bērni un stāstījuši par savu nomāktību un iespējamām depresijas pazīmēm. Vēl vairākos gadījumos konsultācijas sniegtas par situāciju, kur vecāki šķiršanās gadījumā nespēj vienoties par saskarsmi ar bērnu un bērna aprūpi.

Par neiecietību jeb mobingu tiek dēvēts psiholoģiskā terora veids, kad viens vai vairāki klasesbiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret savu vienaudzi. Neiecietība var būt fiziska, verbāla vai sociāla (ignorēšana, nedraudzēšanās).

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti.

Informācijas avots