Visas ziņas

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)

2010. gadā Latvija pievienojās ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.Konvencija ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais dokuments, kurā noteiktas minimālās prasības cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai.Konvencijā noteiktas prasības 26 jomās, kas svarīgas, lai aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Starp tām – vienlīdzība, diskriminācijas aizliegums, veselība, izglītība, nodarbinātība, līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.Konvenciju ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem Labklājības ministrija informē, ka 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ arī jaunāko klašu skolēniem mācības notiek attālināti, vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Vecākiem ir tiesības saņemt šo pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanu. Tā kā mācības attālināti notiks visā valstī, tad, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu.

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv
Mājas lapu izveidoja: LUOffice