Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)

2010. gadā Latvija pievienojās ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.Konvencija ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais dokuments, kurā noteiktas minimālās prasības cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai.Konvencijā noteiktas prasības 26 jomās, kas svarīgas, lai aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Starp tām – vienlīdzība, diskriminācijas aizliegums, veselība, izglītība, nodarbinātība, līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.Konvenciju ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

 

2020. gads

cilvekiarinvaliditatilatvija

Informācijas avots

Jaunākās ziņas