Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu

Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu

Lai veicinātu fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, atsevišķām personām noteiktos apstākļos ir iespēja saņemt valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Tiesības uz juridisko palīdzību ir:
1) Latvijas pilsonim;
2) Latvijas nepilsonim;
3) bezvalstniekam;
4) Eiropas Savienības pilsonim, kas nav Latvijas pilsonis, bet tiesiski uzturas Latvijas Republikā;
5) ārzemniekam (tai skaitā bēglim un personai, kurai ir piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā), kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, ja viņš tiesiski uzturas Latvijas Republikā un ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju;
6) personai, kurai atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām ir tiesības uz Latvijas Republikas nodrošināto juridisko palīdzību;
7) patvēruma meklētājam;
8) personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm, pārrobežu strīdos;
9) ārzemniekam, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauts izraidīšanas procedūrai.

Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, bezvalstniekam, Eiropas Savienības pilsonim, kas nav Latvijas pilsonis, bet tiesiski uzturas Latvijas Republikā, ārzemniekam (tai skaitā bēglim un personai, kurai ir piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā), kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, ja viņš tiesiski uzturas Latvijas Republikā un ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, ja tās:
1) ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
2) pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteikta veida advokāta civilprocesa lietās var saņemt personas, kuras:
1) ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;
2) īpašuma stāvoklis atbilstošs juridiskās palīdzības saņemšanai.

Trauksmes cēlējs valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, nevērtējot tā mantisko stāvokli.

Valsts nodrošina juridisko palīdzību juridiska rakstura jautājuma risināšanai ārpus tiesas un tiesā aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā paredzētajos gadījumos, veidos un apjomā.

Lai pieprasītu valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, personai ir jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā ar iesniegumu (http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas), kuram pievienota dokumentu kopija, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, un dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību u. tml.

Detalizētāku informāciju varat saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā - https://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba59.

Zvērināta advokāte Līga Šime

Jaunākās ziņas